Artykuły

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 I   Wymagane dokumenty:

 

 

Wymagany formularz wraz z następującymi załącznikami:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z póź. zm.).

 II   Opłata skarbowa:

Brak

 

 III Opłaty za zezwoleniwe:

 1. Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

 1. Przedsiębiorcy kontynuujący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę zgodnie z oświadczeniem o wartości sprzedaży, złożonej do dnia 31 stycznia danego roku.
 1. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
  Opłatę administracyjną należy przelać na konto 85 9486 0005 0030 0908 2006 0001 z dopiskiem "Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ".

Dowód wpłaty prosimy dołączyć do danej procedury.

 

Termin i sposób załatwiania:

Rozpatrzenie sprawy następuję w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uiszczenia stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Wąbrzeźno

ul. Mickiewicza 21

87-200 Wąbrzeźno

pok. nr 1 - parter

tel.  +48 6877545

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Wąbrzeźno.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami).
 • Uchwała Nr XXVIII/133/97 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 1997 r.
 • Uchwała Nr XXIX/145/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2001 r.
 • Uchwała Nr XXVII/203/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 czerwca 2005 r.

 

Inne informacje:

 

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście za okazaniem dowodu osobistego oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

 

1. Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu:

 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na czas nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na czas nie krótszy niż 2 lata.
 2. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
 3. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.
 4. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, można wydać zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na okres do 6 miesięcy (następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od upływu terminu ważności tego zezwolenia).


2. Zezwolenie cofa się w przypadku:

 

 • 1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:

           a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

           b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,

 • 2. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.
 • 3. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.
 • 4. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
 • 5. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.
 • 6. Orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 1. Likwidacji punktu sprzedaży.
 2. Upływu terminu ważności zezwolenia.
 3. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.
 4. Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
 5. Niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych pdf word
Oświadczenie o rezygnacji z zezwolenia pdf word
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pdf word

 

Jesteś tutaj: Home

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej w polityce prywatności .

Jeśli akceptujesz naciśnij.